motobomba 5cv bpi-21 r 2.1/2 - rotor 141mm - trifasica
motobomba 5cv bpi-21 r 2.1/2 - rotor 145mm - trifasica
motobomba 10cv bpi-22r 2.1/2 - rotor 162mm - trifasica
motobomba 15cv bpi bc-23r 1.1/2 trifasica
motobomba 12,5cv bpi-22 r 2.1/2 - rotor 162mm - trifasica
motobomba 7,5cv bpi-22 r 2.1/2 - rotor 155mm - trifasica
motobomba 3cv bpi-92s r 2.1/2 - rotor 123mm - trifasica
  Atendimento